These are my obsessions ゜ω゜

YJ ♥ YA ♥ TW ♥ DC & Marvel

KFxRob ♥ dD ♥ KonxTim ♥ BrucexJason

TeddyxTommy ♥ Tom!Loki ♥ ThorxLoki

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Oh Gar, I’m so sorry

I should have been there

Done something