These are my obsessions ゜ω゜

YJ ♥ YA ♥ TW ♥ DC & Marvel

KFxRob ♥ dD ♥ KonxTim ♥ BrucexJason

TeddyxTommy ♥ Tom!Loki ♥ ThorxLoki

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

I wonder what she did